PAŃSTWOWE OGNISKO ARTYSTYCZNE „NOWOLIPKI" © 2018

 

Program Aktywna Warszawska Młodzież (AWM) realizowany jest od 2013 roku, w formie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłaszanego przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Obecnie rozpoczęła się realizacja V edycji tego programu. Program realizowany jest w unikatowej w skali kraju formule, bowiem wsparcie finansowe otrzymują nieformalne grupy młodzieży, które chcą zrealizować własne pomysły w różnych obszarach interesujących młodych mieszkańców. Aby takie rozwiązanie było możliwe pod względem formalno-prawnym, Biuro Edukacji wyłania w drodze konkursowej organizacje pozarządowe, które stają się operatorami programu i udzielają mini-grantów grupom młodzieżowym, które rozliczają się z daną organizacją po zakończeniu zadania.

 

Głównym założeniem programu jest aktywizacja młodzieży, wsparcie kreatywnych form działania młodych ludzi, pomoc w realizacji oddolnych inicjatyw młodzieżowych, włączenie młodzieży w budowanie innowacyjnego, przedsiębiorczego miasta Warszawy. To dobra okazja do nauki prowadzenia własnego projektu i odpowiadania za jego wszystkie sfery – finansowa, organizacyjną, kadrową, lokalową, promocyjną, itp. To jest swego rodzaju działalność typu start-up. Liczymy, ze dzięki tego typu programom w przyszłości ci młodzi ludzie będą tworzyli w Warszawie innowacje, otwierali własne przedsięwzięcia, generowali wynalazki, zgłaszali patenty.

 

Celem zadania jest stworzenie możliwości realizacji autorskich projektów przez nieformalne grupy młodzieżowe. Projekty mogą być realizowane w różnych miejscach dla różnych odbiorców. W działania młodzieży mogą być włączane osoby dorosłe. Realizacja tych projektów ma na celu wzmacnianie postaw obywatelskich

i poczucia sprawczości młodych ludzi.  

 

W programie istotne jest, aby działania nieformalnych grup młodzieżowych pojawiające się w różnych obszarach (naukowym, kulturalnym, społecznym, związanym ze środowiskiem lokalnym) umożliwiły młodym warszawiakom nabycie praktycznych umiejętności rozwiązywania w przyszłości konkretnych problemów młodzieży. Poprzez aktywizację młodzieży dokonuje się integracja różnych środowisk, a młodzi ludzie zdobywają wartościowe doświadczenie w zarządzaniu projektami, co będzie procentowało jako ważna umiejętność w ich dorosłym życiu zawodowym i prywatnym.

 

W ramach otwartego konkursu ofert zostają corocznie wyłonione organizacje pozarządowe, które: dokonają analizy potrzeb środowisk młodzieżowych, przełożą potencjał kreatywny młodzieży na konkretne projekty, zaktywizują młodzież do zgłaszania własnych projektów, dokonają wyboru projektów młodzieżowych, umożliwią realizację projektów nieformalnym grupom młodzieży, wezmą współodpowiedzialność za działania podejmowane przez młodzież, udzielą wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji konkretnych inicjatyw.

 

W edycji 2017/2018 Biuro Edukacji przeznaczyło na projekty AWM realizowane w ten sposób kwotę ponad 270 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymało trzech pozarządowych operatorów programu:

 

- Polskie Towarzystwo Fizyczne - Projekt „Ochota na naukę”.

- Stowarzyszenie Harcerskie i Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - Projekt „Inicjatywy młodzieżowe”.

- Klub Inteligencji Katolickiej - Projekt „Mam pomysł 2017-2018”.

 

W roku 2016/2017 młodzież wymyśliła i zorganizowała dziesiątki własnych projektów (wspomaganych przez pięciu operatorów pozarządowych). Wymieńmy tylko część z nich:

- Cichy kąt dla zaczytanych,

- Migający Kucharze – pokochaj polską kuchnię,

- Pozytywnie nakręceni na sport,

- Przerywnik warszawski, czyli budowle na piasku,

- Turboharcerze,

- Warsaw Fun,

- Ja i moja Wola,

- Drużynowe zawody matematyczne,

- Koło debat i gier planszowych,

- Śpiewamy z babcią i dziadkiem,

- Kolor w klasie ma znaczenie,

- List do św. Mikołaja,

- 2016 kroków do wolności,

- Towarzyska stołówka.

Aktywna Warszawska Młodzież

– konkurs Biura Edukacji dla nieformalnych grup młodzieżowych

i organizacji pozarządowych