Deklaracja dostępności

Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://nowolipki.edu.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020.06.03

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022.03.10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 3 czerwca 2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność cyfrowa

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej znajduje się film o działalności placówki w języku migowym PJM.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Lisowska-Byster,  e-mail 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Placówka zapewnia informację głosową każdej potrzebującej osobie.
Placówka zapewnia internetowy dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) bez konieczności wcześniejszego umawiania się oraz dostęp do pętli indukcyjnej i czytelnych oznaczeń w języku Braille'a.

Dostępność architektoniczna

Adres: Państwowe Ognisko Artystyczne „Nowolipki”, ul. Nowolipki 9B, 01-151 Warszawa

Wejście główne do siedziby Państwowego Ogniska Artystycznego „Nowolipki” znajduje się pod filarami od strony parkingu przy ul. Nowolipie. Przed samym wejściem jest miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz rampa krawężnikowa zapewniająca łatwy podjazd na chodnik z miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Placówka posiada przenośną rampę podjazdową ułatwiającą wjazd do środka budynku.

Na parterze w holu głównym, znajduje się portiernia, gdzie można zasięgnąć informacji. Na portierni znajduje się niska lada. W głębi, po prawej stronie znajduje się toaleta w pełni dostosowana dla osób poruszających się na wózku. W toalecie zainstalowany jest system przywoływania alarmowego.

Drzwi główne i przejście na wprost do pracowni ceramiki oraz toaleta posiadają minimalną szerokość 90 cm, przy uwzględnieniu powierzchni manewrowej, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie z niepełnosprawnością.

W placówce znajdują się jednolite oznaczenia w języku Braille’a, czytelne informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń, plan ewakuacyjny usytuowany w widocznym miejscu na każdym piętrze, oznakowanie szklanych drzwi wejściowych.

Na początku i na końcu biegów schodowych znajdują się kontrastowe oznaczenia.

W placówce zapewniono dźwiękowe i świetlne powiadomienia alarmowe.

Na terenie placówki zapewniono oznaczenia drogi ewakuacyjnej oraz drzwi ewakuacyjnych. Na terenie obiektu znajdują się mata oraz materac ewakuacyjny – na parterze i na piętrze.

Pozostała część budynku nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózku. Znajdują się tam schody na pierwsze piętro. Placówka nie posiada windy i pochylni.

Na "Nowolipki" można przyjść z psem asystującym.

Raport o stanie zapewniania dostępności 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej o naszej polityce prywatności przeczytaj tutaj